درباره ما بیشتر بدانید!

شرکت بافت نوآور پارسیان، در اداره ثبت شرکت ها در تاریخ 1401/02/28 در استان تهران به ثبت رسیده است. زمینه فعالیت شرکت، تولید / واردات ثبتی / توزیع سراسری / صادرات/ خدمات  تجهیزات پزشکی و مهندسی بافت  میباشد.