خدمات سلولی و مولکولی​
  • استخراج و کشت سلول های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان
  • استخراج و کشت سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی
  • استخراج و کشت سلول های قلبی ( کاردیومایوسایت ) از قلب نوزاد رت/ موش