آزمون‌های مشخصه یابی داربست‌ها
  • انجام آزمون زاویه تماس
  • انجام آزمون جذب آب و اندازه گیری میزان تورم
  • انجام آزمون تخلخل سنجی
  • انجام آزمون زیست فعالی
  • انجام آزمون زیست تخریب پذیری