آزمون‌های بیولوژیک​
  • بررسی زیست سازگاری و زنده مانی سلولی با انجام آزمون MTT
  • بررسی چسبندگی و مورفولوژی سلولی
  • رنگ آمیزی­ های اختصاصی برای انواع سلول ها
  • آنالیز بیان  ژن ها با انجام آزمون PCR